Bạn đang ở đây

Bài tập

Ví dụ tính toán Ổn định mái dốc bờ sông tự nhiên bằng phần mềm Slope/w

Sơ đồ cho một bài toán phân tích độ ổn định của mái dốc có xuất hiện mực nước mặt và các đường nứt gẫy do đất bị kéo. Mục đích ở đây là tính hệ số an toàn tối thiểu và xác định vị trí mặt trượt khả dĩ theo sơ đồ trượt hỗn hợp.

Subscribe to RSS - Bài tập