Bạn đang ở đây

Lập Trình RUBY

Lập trình Ruby - Cơ bản

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể lập trình với Ruby - Một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến được lựa chọn bởi rất nhiều lập trình viên. Trang bị cho học viên kỹ năng tư duy lập trình, tổ chức phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng. Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc cho việc tìm hiểu kiến thức nâng cao như "Lập trình Ruby on Rails" - Phát triển ứng dụng Web theo định hướng cụ thể thực tế đặt ra.

Lập trình Ruby - Cơ bản

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể lập trình với Ruby - Một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến được lựa chọn bởi rất nhiều lập trình viên. Trang bị cho học viên kỹ năng tư duy lập trình, tổ chức phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng. Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc cho việc tìm hiểu kiến thức nâng cao như "Lập trình Ruby on Rails" - Phát triển ứng dụng Web theo định hướng cụ thể thực tế đặt ra.

Subscribe to RSS - Lập Trình RUBY