Bạn đang ở đây

Chuyên viên quản trị mạng Microsoft - MCITP-SA

MCITP-SA là chương trình đào tạo chuyên viên quản trị mạng trên môi trường Microsoft Windows, có kiến thức vững chắc, thành thạo kỹ năng quản trị hệ thống mạng như: - Thiết kế, cài đặt và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN theo công nghệ mới của Microsoft dựa trên các hệ điều hành Windows Vista, Windows Server 2008. - Thiết lập các chính sách quản lý tài nguyên, người dùng mạng trong mô hình Workgroup và Domain. - Thiết lập và triển khai các dịch vụ mạng cơ sở (DHCP, DNS , FTP, Web), các kỹ thuật mạng cao cấp (Network load balancing, NPS, NAP, VPN, CA, IPv6,…). Trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết để dự thi lấy chứng chỉ MCITP SA của Microsoft.

 
NỘI DUNG KHÓA HỌC

70-642 Windows Server 2008 Network Infrastucture, Configuring

 • Cài đặt và cấu hình Windows Server 2008
 • Cấu hình và khắc phục lỗi cho dịch vụ DNS
 • Cấu hình và quản lý dịch vụ WINS
 • Cấu hình và khắc phục lỗi cho dịch vụ DHCP
 • Cấu hình và khắc phục lỗi cho mạng IPv6
 • Cấu hình và khắc phục lỗi cho dịch vụ RRAS
 • Cài đặt, cấu hình và khắc phục lỗi cho dịch vụ NPS
 • Cấu hình bảo mật mạng NAP
 • Cấu hình IPSec
 • Quản lý và khắc phục lỗi cho IPSec
 • Cấu hình và quản lý dịch vụ DFS
 • Cấu hình và quản lý các kỹ thuật lưu trữ
 • Cấu hình nâng cao tính sẵn sàng cho tài nguyên mạng
 • Cấu hình chính sách bảo mật mạng cho máy chủ
70-640 Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

 • Triển khai Active Directory Domain Services
 • Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên Active Directory Domain Services
 • Cấu hình các đối tượng trên Active Directory và sự ủy quyền trên Active Directory
 • Cấu hình Active Directory Domain Services Sites và đồng bộ dữ liệu giữa các site
 • Tạo các cấu hình Group Policy
 • Tiến hành bảo mật hệ thống sử dụng Group Policy
 • Thực hiện kế hoạch giám sát Active Directory Domain Services
 • Thực hiện kế hoạch duy trì Active Directory Domain Services
 • Khắc phục sự cố trên AD DS, DNS và Replication
 • Khắc phục sự cố trên Group Policy
 • Xây dựng hạ tầng mạng dựa trên Active Directory Domain Service
 • Giới thiệu tổng quan về các dịch AD CS, AD LDS, AD RMS, AD FS
 • Cấu hình dịch vụ Active Directory Certificated Services
 • Triển khai và quản lý Certificates
 • Cấu hình dịch vụ Active Directory Lightweight Directory Services
 • Cấu hình dịch vụ Active Directory Federation Services
 • Cấu hình dịch vụ Active Direcotry Right Management Services
 • Duy trì và quản lý các dịch vụ AD CS, AD LDS, AD RMS, AD FS.
 • Khắc phục sự cố của các dịch vụ AD

70-646 Windows Server 2008 Administrator

 • Lập kế hoạch phân phối Windows Server 2008.
 • Quản lý các Server đang hoạt động trên hệ thống.
 • Hoạch định các vai trò của Windows Serve 2008.
 • Thiết lập kế hoạch thay đổi cấu hình cho Windows Server 2008.
 • Quản lý bảo mật trên Windows Server 2008.
 • Lập kế hoạch cho vai trò của Application Server.
 • Lâp kế hoạch cho Windows Server 2008 – High Availability.
 • Duy trì sự hoạt động của các Server sử dụng hệ điều hành Windows Server 2008.
 • Duy trì DFS (Distributed File System) trên Windows Server 2008.
 • Lập kế hoạch sao lưu dự phòng hệ thống.
 • Quản lý việc khôi phục Windows Server 2008.
 • Giám sát Windows Server 2008.
 • Khắc phục sự cố phần cứ trên Windows Server 2008.
 • Khắc phục sự cố phần mềm trên Windows Server 2008.
 • Khắc phục sự cố mạng trên Windows Server 2008.