Bạn đang ở đây

Mẫu chứng chỉ cho các khóa học tại Trung tâm Ứng dụng CNTT

Tất cả các khóa học tại Trung tâm chứng chỉ đều do Hiệu Trưởng Trường Đại Học GTVT ký. Ngoài ra các học viên có thể được nhận thêm 01 chứng chỉ của Tập đoàn quốc tế theo chương trình học (nếu có).