Bạn đang ở đây

Kết quả thi

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng khóa 19.1"

         Tối ngày 26/02/2019, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 19.1". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. 

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng khóa 17.12"

Tối ngày 01/08/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 17.12". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. 

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học Đào tạo sử dụng AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 17.5

Tối ngày 10/10/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Đào tạo sử dụng phần mềm AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 17.5". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. Những trường hợp đánh dấu đỏ là không đạt và học viên phải đăng ký thi lại.

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học Đào tạo sử dụng AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 17.4

Tối ngày 10/10/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Đào tạo sử dụng phần mềm AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 17.4". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. Những trường hợp đánh dấu đỏ là không đạt và học viên phải đăng ký thi lại.

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học Đào tạo sử dụng AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 17.1

Tối ngày 16/08/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Đào tạo sử dụng phần mềm AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 17.1". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. Những trường hợp đánh dấu đỏ là không đạt và học viên phải đăng ký thi lại.

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng khóa 17.2"

Tối ngày 16/08/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 17.2". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. Những trường hợp đánh dấu đỏ là không đạt và học viên phải đăng ký thi lại.

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Đào tạo sử dụng AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 16.15"

Tối ngày 14/06/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Đào tạo sử dụng phần mềm AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 16.15". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. Những trường hợp đánh dấu đỏ là không đạt và học viên phải đăng ký thi lại.

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng khóa 16.6"

Tối ngày 16/08/2016, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 16.6". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. 

 

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng khóa 16.4"

Tối ngày 15/06/2016, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 16.4". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. Những trường hợp đánh dấu đỏ là không đạt và học viên phải đăng ký thi lại.

 

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Ứng dụng phần mềm AutoCAD trong thiết kế công trình giao thông - Khóa 16.3"

Tối ngày 10/06/2016, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Ứng dụng phần mềm AutoCAD trong thiết kế công trình giao thông K16.3". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. Những trường hợp đánh dấu đỏ là không đạt và học viên phải đăng ký thi lại.

Các trang

Subscribe to RSS - Kết quả thi